Phim bảo vệ LDPE

phim bảo vệ pe, băng bảo vệ rõ ràng, màng bảo vệ bề mặt.